پذيرش سفارشات از دو روز قبل از مراسم امكان پذير میباشد
سینی سبزیجات کد 1339
1,500,000 ریال
سینی میوه کد 1338
950,000 ریال
سینی میوه کد 1337
1,100,000 ریال
سینی میوه کد 1336
950,000 ریال
سینی میوه کد 1335
850,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1334
1,200,000 ریال
سینی مزه کد 1333
1,000,000 ریال
سینی میوه کد 1332
1,100,000 ریال
سینی میوه کد 1331
1,000,000 ریال
سینی میوه کد 1330
850,000 ریال
سینی مزه کد 1329
1,000,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1328
1,250,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1327
950,000 ریال
سینی میوه کد 1326
1,500,000 ریال
سینی مزه کد 1325
1,450,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1324
1,300,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1323
950,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1322
850,000 ریال
سینی میوه کد 1321
1,200,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1320
500,000 ریال
سینی سبزیجات کد 1319
850,000 ریال
سینی میوه کد 1318
800,000 ریال
سینی میوه کد 1317
850,000 ریال
سینی میوه کد 1316
600,000 ریال
سینی مزه کد 1315
1,300,000 ریال
سینی مزه کد 1314
1,300,000 ریال
سینی مزه کد 1313
1,200,000 ریال
سینی مزه کد 1312
1,300,000 ریال
سینی مزه کد 1311
1,300,000 ریال
سینی میوه کد 1310
950,000 ریال
رژیمی کد 1309
750,000 ریال
سینی میوه کد 1308
850,000 ریال
سینی میوه کد 1307
950,000 ریال
سینی میوه کد 1306
1,200,000 ریال
سینی میوه کد 1305
1,300,000 ریال
سبزیجات کد 1304
600,000 ریال
سبزیجات کد 1303
750,000 ریال
سینی میوه کد 1302
1,250,000 ریال
سینی میوه کد 1301
1,250,000 ریال                                                                                                                                                                      02122251313

                                                                                                                                         

logo-samandehi

Privacy Policy Term and Conditions
Copyright © 2020 13 Group ( Fartak Co. ) - All Rights Reserved