کوکتل لبو کرفس
150,000 ریال
کوکتل هویج و کرفس
150,000 ریال
کوکتل سیب خیار
150,000 ریال
کوکتل سیب انگور
200,000 ریال
کوکتل لیمو خیار
170,000 ریال
کوکتل لیمو کرفس
170,000 ریال
آب نارنج طبیعی
180,000 ریال
آب آلبالو
200,000 ریال
آب هندوانه طبیعی
170,000 ریال
آب هویج طبیعی
150,000 ریال
آب توت فرنگی طبیعی
350,000 ریال
آب سیب طبیعی
150,000 ریال
آب آناناس طبیعی
300,000 ریال
آب کرفس طبیعی
120,000 ریال
آب انگور طبیعی
300,000 ریال
آب خیار طبیعی
100,000 ریال
آب طالبی طبیعی
200,000 ریال
آب پرتقال طبیعی
200,000 ریال                                                                                                                                                                      02122251313

                                                                                                                                         

logo-samandehi

Privacy Policy Term and Conditions
Copyright © 2020 13 Group ( Fartak Co. ) - All Rights Reserved